Lịch tuần 04 năm 2019 (từ 21/01/2019 - 25/01/2019)

Thứ 2, ngày 21/01/2019

14:30

Họp giao ban Tạp chí

Thứ 6, ngày 25/01/2019

10:00

Họp triển khai kế hoạch năm 2019