Lịch tuần 08 năm 2019 (từ 18/02/2019 - 22/02/2019)

Thứ 2, ngày 18/02/2019

09:00

Họp giao ban Tạp chí

Thứ 4, ngày 20/02/2019

15:30

Họp phát triển mạng lưới phát hành tạp chí