Lịch tuần 09 năm 2019 (từ 25/02/2019 - 01/03/2019)

Thứ 2, ngày 25/02/2019

09:00

Họp giao ban Tạp chí

Thứ 5, ngày 28/02/2019

15:30

Họp xuất bản số đặc biệt tiếng Anh năm 2019