Lịch tuần 10 năm 2019 (từ 04/03/2019 - 08/03/2019)

Thứ 2, ngày 04/03/2019

09:00

Họp giao ban Tạp chí

Thứ 5, ngày 07/03/2019

15:30

Họp các nội dung liên kết xuất bản