Lịch tuần 12 năm 2019 (từ 18/03/2019 - 22/03/2019)

Thứ 2, ngày 18/03/2019

09:00

Họp giao ban tạp chí

Thứ 6, ngày 22/03/2019

15:30

Họp rà soát chính sách tạp chí