Lịch tuần 13 năm 2019 (từ 25/03/2019 - 29/03/2019)

Thứ 2, ngày 25/03/2019

15:00

Họp với đại diện nhà xuất bản Emerald

Thứ 5, ngày 29/03/2019

14:00

Họp triển khai cấp mã DOI cho các bài báo