Lịch tuần 14 năm 2019 (từ 01/04/2019 - 05/04/2019)

Thứ 2, ngày 01/04/2019

09:00

Họp giao ban

Thứ 3, ngày 02/04/2019

10:00

Họp triển khai hệ thống xuất bản Emerald