Lưu Thanh Hà

• Biên tập viên
• Phụ trách các mảng công tác: 
- Giám sát quy trình bình duyệt bài báo tiếng Anh;
- Biên tập viên bản thảo tiếng Anh;
- Trợ lý Ban điều hành Dự án nâng cấp Tạp chí đạt tiêu chuẩn quốc tế;
- Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Tạp chí phân công.
• Thông tin liên lạc: Phòng 1406 nhà A1 - Đại học KTQD
• Email: halttcktpt@neu.edu.vn | Mobile: 0366 215 609
• Lý lịch khoa học.

Lưu Thanh Hà