Nguyễn Hoàng Minh

• Biên tập viên
• Phụ trách các mảng công tác: 
- Biên tập bản thảo;
- Hỗ trợ giám sát quy trình chế bản, in ấn Tạp chí;
- Theo dõi và thống kê hoạt động tạp chí;
- Thu thập thông tin và đưa tin bài về hoạt động tạp chí;
- Trợ lý Ban điều hành Dự án nâng cấp Tạp chí đạt tiêu chuẩn quốc tế;
- Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Tạp chí phân công.
• Thông tin liên lạc: Phòng 1406 nhà A1 - Đại học KTQD
• Email: hoangminh@neu.edu.vn  | Mobile: 0932 286 769
Nguyễn Hoàng Minh