Nguyễn Thị My

• Biên tập viên
• Phụ trách, giúp việc cho Lãnh đạo Tạp chí các mảng công tác: 
- Thiết kế và chế bản tạp chí tiếng Việt;
- Biên tập bản in thử tạp chí;
- Công tác phát hành tạp chí;
- Công tác hành chính, văn thư;
- Giúp việc cho Ban điều hành Dự án nâng cấp Tạp chí đạt tiêu chuẩn quốc tế
- Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Tạp chí phân công.
• Thông tin liên lạc: Phòng 1406 nhà A1 - Đại học KTQD
• Email: mynt@neu.edu.vn | Mobile: 0912.711.633
Nguyễn Thị My