Bàn về kế toán cổ phiếu ưu đãi trong các công ty cổ phần và các tổ chức tín dụng ở Việt Nam

KT&PT, Số 175 (II), tháng 01 năm 2012, tr. 83-87
Tóm tắt: Trong thời gian qua, nhiều doanh nghiệp trong nước đã chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành công ty cổ phần đồng thời  phát hành nhiều loại cổ phiếu, bao gồm cả cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi  để thu hút vốn của các nhà đầu tư. Có thể nói, cổ phiếu ưu đãi là một loại chứng khoán phức hợp bởi chúng có những điểm vừa giống cổ phiếu phổ thông, vừa giống trái phiếu. Luật doanh nghiệp của Việt Nam ban hành năm 2005 và sửa đổi bổ sung năm 2009 đã có các Điều khoản qui định về các loại cổ phiếu trong đó có cổ phiếu ưu đãi, đồng thời Chế độ kế toán Việt Nam cũng đã có hướng dẫn kế toán các nghiệp vụ liên quan đến cổ phiếu nói chung, tuy nhiên vấn đề kế toán cổ phiếu ưu đãi áp dụng trong các công ty cổ phần và các tổ chức tín dụng còn tồn tại những bất cập. Do vậy, trong bài viết này, chúng tôi đưa ra một vài đề xuất về kế toán cổ phiếu ưu đãi áp dụng cho các công ty cổ phần cũng như các tổ chức tín dụng dựa trên các đặc điểm của loại cổ phiếu đặc biệt này. Kết cấu bài viết bao gồm bốn phần chính ngoài lời giới thiệu và kết luận: (1) Đặc điểm và phân loại cổ phiếu theo Luật doanh nghiệp của Việt Nam; (2) Chế độ Kế toán Việt Nam về cổ phiếu ưu đãi áp dụng cho các công ty cổ phần; (3)Kế toán cổ phiếu ưu đãi trong các tổ chức tín dụng ở Việt Nam; và (4) Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán cổ phiếu ưu đãi trong các công ty cổ phần và tổ chức tín dụng ở Việt Nam. 
Từ khóa:
Tra cứu bài báo