Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính và sự khác biệt so với dịch vụ kiểm toán

KT&PT, Số 175 (II), tháng 01 năm 2012, tr. 79-82
Tóm tắt: Dịch vụ bảo đảm và chứng thực thông tin hay còn gọi là các dịch vụ kiểm toán đã phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua. Tuy nhiên, nhiều loại hình dịch vụ còn chưa được nhận biết đầy đủ và sử dụng hiệu quả trong các dịch vụ bảo đảm thông tin. Bài viết này nhằm cung cấp cho các đơn vị sử dụng dịch vụ soát xét/kiểm toán, các đơn vị cung cấp dịch vụ, các nhà đầu tư, định chế tài chính và những người sử dụng thông tin trên báo cáo tài chính nắm bắt được mục đích, ý nghĩa, bản chất của dịch vụ bảo đảm thông tin (công tác soát xét đối với công tác kiểm toán), phân tích những ưu điểm và nhược điểm của dịch vụ soát xét báo cáo tài chính nhằm giúp các đơn vị ứng dụng hiệu quả dịch vụ soát xét này trong thực tế.
Từ khóa: Soát xét báo cáo tài chính, dịch vụ kiểm toán, dịch vụ đảm bảo và chứng thực thông tin
Tra cứu bài báo