Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động phân tích hiệu quả kinh doanh tại các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu khu vực Nam Trung Bộ

KT&PT, Số 175 (II), tháng 01 năm 2012, tr. 35-45
Tóm tắt: Để có thể thực hiện phân tích hiệu quả kinh doanh, cần có một quy trình được chuẩn bị sẵn; khi đã có quy trình, cần xác định phương pháp phân tích phù hợp và cuối cùng, cần xác định hệ thống chỉ tiêu phân tích hợp lý. Chính vì vậy, theo chúng tôi để hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh tại các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu Khu vực Nam Trung Bộ, cần phải hoàn thiện tất cả các nội dung, từ nội dung phân tích đến hệ thống chỉ tiêu phân tích, phương pháp phân tích và tổ chức phân tích.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo