Một số vấn đề đặt ra cho quản lý nhà nước trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp ở tỉnh Hưng Yên

KT&PT, Số 175 (II), tháng 01 năm 2012, tr. 17-20
Tóm tắt: Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa dẫn đến nhu cầu chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp gia tăng mạnh mẽ ở nước ta nói chung, tỉnh Hưng Yên nói riêng. Trong thời gian từ năm 2000 đến năm 2009, đất nông nghiệp ở Hưng Yên giảm từ 64.177 ha xuống 53.461,01 ha, hay giảm 13,3% và đặt ra nhiều vấn đề trong quản lý nhà nước.Bài viết khái quát tình hình đất nông nghiệp và chuyển đổi đất nông nghiệp ở tỉnh Hưng Yên hiện nay, chỉ ra những vấn đề nảy sinh trong quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất mà Nhà nước phải quan tâm.
Từ khóa: Đất nông nghiệp, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, quản lý nhà nước
Tra cứu bài báo