Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của các trường đại học khối kinh tế, quản trị kinh doanh

KT&PT, Số 175 (II), tháng 01 năm 2012, tr. 88-94
Tóm tắt: Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP của Chính phủ ngày 02 tháng 11 năm 2005 về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006- 2020 đã xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của khoa học và công nghệ trong các trường đại học: “nâng cao rõ rệt quy mô và hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học. Các trường đại học phải là trung tâm nghiên cứu khoa học mạnh của cả nước...”.
Tuy nhiên, cho đến nay, nghiên cứu khoa học ở các trường đại học vẫn chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ của các trường đại học. Bài viết này bước đầu phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp chủ yếu nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học ở một số trường đại học khối kinh tế dựa  trên kết quả điều tra khảo sát ở năm trường đại học khối kinh tế: Trường đại học Kinh tế quốc dân (KTQD), Trường đại học Ngoại thương, Trường đại học Thương mại, Trường Đại học kinh tế thuộc Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học kinh tế TP. HCM.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo