Nghiên cứu một số nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu du lịch sinh thái của du khách tại vùng du lịch Bắc Trung Bộ

KT&PT, Số 175 (II), tháng 01 năm 2012, tr. 46-53
Tóm tắt: Vùng du lịch Bắc Trung Bộ (VDLBTB) được đánh giá là vùng có tiềm năng để phát triển hoạt động du lịch sinh thái (DLST). Tuy nhiên, cho đến nay việc đầu tư, phát triển DLST vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của vùng và chưa mang đầy đủ những đặc trưng vốn có của nó. Vì vậy, việc nghiên cứu tìm ra các nhân tố tác động đến nhu cầu DLST của du khách là rất cần thiết. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp thống kê (chọn điểm, mẫu, phân nhóm) thông qua điều tra du khách và phương phát toán kinh kế bằng việc ước lượng mô hình Logit. Kết quả đã cho thấy có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu DLST của du khách, trong đó những nhân tố ảnh hưởng chủ yếu là: mục đích, thông tin, an ninh - an toàn, giá chương trình DLST, cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật (CSHT & CSVCKT), điều kiện thời tiết, thời gian lưu trú, sản phẩm đặc thù, công tác bảo vệ môi trường cho DLST. Một tập hợp các giải pháp được đưa ra liên quan đến công tác quản lý nguồn tài nguyên, tăng cường an ninh – an toàn, đầu tư CSHT & CSVCKT, công tác quảng bá, phát triển sản phẩm DLST và xây dựng cơ chế giá dịch vụ hợp lý nhằm phát triển hoạt động DLST của vùng.
Từ khóa: Nhân tố ảnh hưởng; nhu cầu du lịch sinh thái; mô hình Logit
Tra cứu bài báo