Quản lý nhà nước đối với đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách trong ngành giao thông vận tải: Thực trạng và vấn đề

KT&PT, Số 175 (II), tháng 01 năm 2012, tr. 11-16
Tóm tắt: Trên cơ sở xây dựng khung lý thuyết về quản lý nhà nước đối với đầu tư xây dựng cơ bản (ĐTXDCB), bài viết sử dụng kết quả điều tra, khảo sát thực tế và các tài liệu thứ cấp thu được để làm rõ những mặt được và chưa được trong quản lý nhà nước đối với các khâu của quá trình quản lý ĐTXDCB; đồng thời đã chỉ ra những vấn đề cần giải quyết để khắc phục tồn tại của quản lý nhà nước đối với ĐTXDCB từ vốn ngân sách nhà nước (NSNN) trong ngành giao thông hiện nay
Từ khóa: Quản lý nhà nước; Đầu tư xây dựng cơ bản; Vốn NSNN; Ngành giao thông vận tải
Tra cứu bài báo