Quản lý nhà nước đối với thị trường rau an toàn ở tỉnh Thái Nguyên- Thực trạng và giải pháp

KT&PT, Số 175 (II), tháng 01 năm 2012, tr. 21-28
Tóm tắt: Trong những năm gần đây, việc sản xuất và tiêu thụ rau an toàn đã được nhiều cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh Thái Nguyên quan tâm đầu tư nghiên cứu và phát triển. Cho đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều dự án mở rộng mô hình sản xuất và tiêu thụ rau an toàn tại các địa bàn trong tỉnh với quy mô sản xuất mở rộng thêm trung bình hàng năm là 100 ha - 150 ha. Mô hình quản lý nhà nước trong thị trường rau an toàn chỉ ra sự cần thiết phải kết hợp của cả ba kiểu quản lý khác nhau đó là quản lý quy trình sản xuất, chế biến rau an toàn; quản lý cơ sở kinh doanh rau an toàn, quản lý sản phẩm rau an toàn. Để quản lý tốt thị trường tiêu thụ rau an toàn tại tỉnh Thái Nguyên, cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp chính như: ban hành các chủ trương, chính sách, quy định quản lý về sản xuất và tiêu thụ rau an toàn; phân cấp rõ ràng chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan quản lý thị trường rau an toàn; tổ chức tốt công tác quy hoạch và xây dựng mạng lưới các chợ, cửa hàng, các điểm bán rau an toàn; tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát thị trường rau an toàn, kiểm tra chất lượng sản phẩm, điều tiết giá cả sản phẩm; điều tiết cung - cầu thị trường rau an toàn; mở rộng các kênh phân phối; tăng cường quảng bá, tiếp thị, mở rộng thị trường; xây dựng mô hình cung ứng rau an toàn  trên cơ sở liên kết giữa bốn nhà và sự liên kết hợp tác về sản xuất - chế biến - tiêu thụ rau an toàn.
Từ khóa: Rau an toàn, quản lý nhà nước, thị trường, tiêu thụ, chính sách, Thái Nguyên
Tra cứu bài báo