Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh Thái Nguyên

KT&PT, Số 175 (II), tháng 01 năm 2012, tr. 60-66
Tóm tắt: Với nguồn quỹ đất khá phong phú và lực lượng lao động dồi dào thuận lợi cho phát triển nông lâm nghiệp, công nghiệp chế biến thì việc phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh Thái Nguyên là một định hướng đúng đắn. Phát triển kinh tế trang trại sẽ góp phần chuyển nền nông nghiệp truyền thống sang nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn góp phần vào thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp- nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Trong những năm qua, kinh tế trang trại ở Thái Nguyên đã khởi sắc và phát triển. Doanh thu từ kinh tế trang trại năm 2009 là hơn 116 tỷ đồng, thu hút được 1.812 người lao động trong lĩnh vực trang trại. Mô hình trang trại chủ yếu là mô hình VAC (Vườn –Ao-Chuồng), mô hình này bổ trợ và gắn kết với nhau một cách hài hòa, hợp lý và tương đối tối ưu trong ngành nông nghiệp. Trong thời gian tới, để phát triển kinh tế trang trại mạnh mẽ hơn nữa kể cả quy mô, số lượng thì phải giải quyết đồng bộ các vấn đề như: luật pháp, đất đai, lao động, vốn, khoa học kỹ thuật, chế biến, tiêu thụ,... Trong đó yêu cầu về vốn có một vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo