Vận dụng phương pháp xác định chi phí hiện đại vào các doanh nghiệp may Việt Nam

KT&PT, Số 175 (II), tháng 01 năm 2012, tr. 67-70
Tóm tắt: Phương pháp xác định chi phí hoạt động, hay còn gọi là ABC, được sử dụng phổ biến ở các nước có nền kinh tế phát triển dùng để xác định chính xác giá thành sản phẩm, dịch vụ là cơ sở đưa ra các quyết định kinh doanh cho các nhà quản trị nhằm đạt các mục tiêu tối ưu. Mặt khác, phương pháp này giúp cho nhà quản trị nhìn rõ hơn mối quan hệ giữa công nghệ sản xuất, sự linh hoạt của nhà quản trị đối với các chi phí phát sinh. Phương pháp ABC ngày nay đã được gắn liền với một triết lý mới trong quản trị là quản trị dựa trên hoạt động (Activity based Management- ABM). Quản trị dựa trên hoạt động là một trong những phương pháp quan trọng nhất để dành chiến thắng trong cạnh tranh của nền kinh tế thị trường phức tạp. Bài viết nghiên cứu những lý thuyết cơ bản của phương pháp ABC và quá trình vận dụng phương pháp này vào các doanh nghiệp may Việt Nam.
Từ khóa: Phương pháp xác định chi phí, doanh nghiệp dệt may, Việt Nam
Tra cứu bài báo