Tự chủ của các trường đại học công lập Việt Nam hiện nay: Thực trạng và vấn đề

KT&PT Số 175, tháng 01 năm 2012, trang 70-76
Tóm tắt: Bài viết này góp phần làm rõ thực trạng hoạt động chuyên môn, tổ chức và tự chủ tài chính của các trường đại học trọng điểm ở nước ta hiện nay; chỉ ra những thành tựu, hạn chế và đề xuất những vấn đề cần quan tâm giải quyết để tạo lập các điều kiện thực hiện tự chủ tài chính của các trường đại học trọng điểm những năm tới.
Từ khóa: Tự chủ tài chính; trường trọng điểm quốc gia; đào tạo, nghiên cứu khoa học, tổ chức
Tra cứu bài báo