Giải pháp hướng luồng vốn FDI vào mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam

KT&PT Số 176 (II), tháng 02 năm 2012, trang 3-9
Tóm tắt: Đối với Việt Nam, FDI (đầu tư trực tiếp nước ngoài) đã được coi là một bộ phận không thể thiếu, không thể tách rời của nền kinh tế trên con đường hướng đến hội nhập kinh tế toàn cầu và phát triển bền vững. Sau hơn 25 năm đổi mới và mở cửa nền kinh tế, mở cửa chào đón FDI, FDI đã góp phần không nhỏ đưa Việt Nam phát triển như hiện nay. Mặc dù vậy, cho đến nay chúng ta vẫn phải nhìn nhận lại những kết quả mà FDI mang lại cho nền kinh tế của Việt Nam. Ngoài những thành tựu kinh tế đạt được do FDI mang lại, còn không ít những tồn tại như chuyển giá, ô nhiễm môi trường... Trong tương lai không xa, vấn đề điều chỉnh luồng FDI vào Việt Nam nhằm phát triển bền vững sẽ là vấn đề cốt lõi. Trong bài viết này sẽ bàn về mục tiêu phát triển bền vững và giải pháp hướng FDI góp phần vào thực hiện mục tiêu đó.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo