Giải pháp khắc phục những hạn chế trong hoạt động tín dụng nông nghiệp, nông thôn hiện nay

KT&PT Số 176 (II), tháng 02 năm 2012, trang 33-38
Tóm tắt: Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam có vai trò đặc biệt trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước. Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ta luôn luôn chủ trương và nhất quán quan điểm đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn. Chính sách tín dụng với nông nghiệp, nông thôn đã có những ảnh hưởng tích cực đối với sự phát triển kinh tế nông thôn, diện mạo nông thôn và đời sống nông dân. Tuy nhiên, để phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò và tác dụng của tín dụng đối với sự phát triển kinh tế nông nghiệp, xã hội nông thôn và đời sống nông dân cần có các giải pháp đồng bộ cả của Nhà nước và tổ chức tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo