Kinh nghiệm một số nước về đa dạng hóa nguồn thu tài chính của các trường đại học

KT&PT Số 176 (II), tháng 02 năm 2012, trang 76-82
Tóm tắt: Trong điều kiện thực hiện tự chủ tài ở các đơn vị sự nghiệp công nói chung, các trường đại học công lập nói riêng, việc đa dạng hóa nguồn thu tài chính đang là vấn đề có tính thời sự. Bài viết này giới thiệu kinh nghiệm đa dạng hóa các nguồn thu tài chính ở một số trường đại học trên thế gới và khu vực để gợi ý cho việc huy động nguồn tài chính cho các trường đại học công lập ở nước ta.
Từ khóa: Trường đại học, thu chi tài chính, ngân sách nhà nước, ngoài ngân sách nhà nước
Tra cứu bài báo