Lịch sử ứng dụng phương tiện trong giáo dục từ xa của các nước khu vực và thế giới- Liên hệ thực tiễn tại Việt Nam

KT&PT Số 176 (II), tháng 02 năm 2012, trang 83-88
Tóm tắt: Lĩnh vực công nghệ và phương tiện truyền thông đã được công nghệ giáo dục nghiên cứu, sử dụng và có nhiều kết quả trong những năm qua, các công trình nghiên cứu đã được công bố là cơ sở cho việc lựa chọn và sử dụng phương tiện trong giáo dục từ xa. Việc nghiên cứu các phương tiện giáo dục có giá trị trong cả hai lĩnh vực: Giáo dục từ xa và giáo dục tập trung, cho dù ngày nay hệ thống giáo dục đã sử dụng các công nghệ mới như: Phương tiện Internet và điện thoại di động, nhằm đáp ứng nhu cầu cần thiết trong giáo dục. Bài viết tập trung vào việc đánh giá, tổng kết ứng dụng các phương tiện trong giáo dục từ xa của các nước trong khu vực và thế giới, từ đó liên hệ thực tiễn ứng dụng các phương tiện trong giáo dục từ xa tại Việt Nam.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo