Một số giải pháp quản lý nhu cầu điện năng

KT&PT Số 176 (II), tháng 02 năm 2012, trang 45-51
Tóm tắt: Các chương trình Quản lý nhu cầu (Demand Side Management - DSM) đã được áp dụng ở nhiều nơi trên thế giới, bao gồm các hoạt động có hệ thống của Chính phủ và đơn vị công ích được thiết kế để thay đổi mức và thời gian sử dụng điện của người tiêu thụ vì lợi ích của xã hội, đơn vị công ích và của người sử dụng điện. Một thành phần quan trọng của DSM là các chương trình Phản ứng nhu cầu (Demand Response - DR). Theo định nghĩa của Cơ quan Năng lượng Hoa Kỳ - DOE (2006), DR là những thay đổi trong tiêu thụ điện của người sử dụng điện cuối cùng so với thói quen tiêu thụ thông thường của họ để phản ứng lại những thay đổi về giá điện theo thời gian hoặc những khoản tiền khuyến khích được thiết kế để giảm tiêu thụ điện tại những thời điểm chi phí cung cấp cao hoặc độ tin cậy của hệ thống bị đe dọa. Các chương trình DR có thể được phân thành hai loại chính là giá điện theo thời gian và các biện pháp khuyến khích giảm phụ tải đỉnh. Bài viết này đề cập tới một số vấn đề sau: Các giải pháp cắt giảm phụ tải đỉnh thông qua cơ chế giá; Hiệu quả thực hiện biểu giá điện theo thời gian ở một số quốc gia; Các cơ chế giá/khuyến khích khách hàng cắt giảm phụ tải đỉnh đã thực hiện ở Việt Nam.
Từ khóa: Quản lý nhu cầu, phản ứng nhu cầu, giá điện
Tra cứu bài báo