Nghèo đói ở nông thôn các huyện miền Tây Nghệ An: Thực trạng và giải pháp

KT&PT Số 176 (II), tháng 02 năm 2012, trang 71-75
Tóm tắt: Xóa đói giảm nghèo đang dần trở thành phong trào trên thế giới, trong thập niên thứ nhất của thiên niên kỷ thứ ba đã được chương trình phát triển của Liên hợp Quốc (UNDP) đặt tên là thập niên xóa đói giảm nghèo. Nghệ An là tỉnh có tỷ lệ đói nghèo tương đối cao so với mức chung của cả nước. Để công tác xóa đói giảm nghèo ở đây đạt được kết quả cao hơn, cần tập trung nghiên cứu vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi và đưa ra được những giải pháp mang tính khả thi, có như thế phong trào xóa đói, giảm nghèo ở vùng miền Tây Nghệ An mới có thể phát huy hiệu quả. Nghèo và chậm phát triển đang là một thách đố nghiệt ngã đối với các huyện miền Tây Nghệ An.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo