Tăng cường quản lý nhà nước về chuyển đổi mục đích sử dụng đất của thành phố Hà Nội những năm tới

KT&PT Số 176 (II), tháng 02 năm 2012, trang 10-14
Tóm tắt: Để thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất, vai trò quản lý của Nhà nước có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Những năm qua, công tác này đã được chú trọng, do đó đã thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp, đô thị hóa (CNH, ĐTH) đất nước. Tuy vậy, cũng còn nhiều vấn đề đòi hỏi phải tiếp tục hoàn thiện. Xuất phát từ thực trạng trên địa bàn thành phố Hà Nội (1), bài viết này tập trung khuyến nghị một số giải pháp liên quan đến môi trường luật pháp, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách, tổ chức quản lý, kiểm tra giám sát, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ và công tác tuyên truyền giáo dục cho người dân nhằm tăng cường quản lý nhà nước về chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong những năm tới.
Từ khóa: Quản lý nhà nước, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, Hà Nội
Tra cứu bài báo