Thách thức lớn trong quản lý nguồn nhân lực khu vực nhà nước

KT&PT Số 176 (II), tháng 02 năm 2012, trang 15-20
Tóm tắt: Ở Việt Nam, các cơ quan nhà nước được hiểu là những cơ quan do Nhà nước thành lập, hoạt động của các cơ quan này do Nhà nước trả lương hoặc sinh hoạt phí. Mỗi loại cơ quan khu vực nhà nước ở nước ta hoạt động theo những quy tắc, quy chế riêng theo luật pháp quy định và là khu vực sử dụng lao động lớn nhất, bao gồm số lượng cán bộ nhân viên cùng với cơ cấu về trình độ chuyên môn kỹ thuật, tuổi và giới tính có trong danh sách của tổ chức nhà nước, cùng làm việc theo mục tiêu chung và được tổ chức nhà nước trả lương. Đây là nguồn lực chủ yếu và quyết định nhất trong các nguồn lực tổ chức khu vực nhà nước (nguồn nhân lực, nguồn lực về tài chính, khoa học công nghệ, trang thiết bị, nguyên nhiên vật liệu). Việc xem xét mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động trong khu vực cơ quan nhà nước sẽ rất khác nhau. Vì vậy, quản lý nguồn nhân lực khu vực nhà nước có ý nghĩa quan trọng và thách thức lớn trong bối cảnh hiện nay.
Từ khóa: Quản lý nguồn nhân lực, khu vực nhà nước, khu vực tư, thách thức
Tra cứu bài báo