Thực trạng và giải pháp chuyển đổi nghề của nông dân vùng đồng bằng sông Hồng

KT&PT Số 176 (II), tháng 02 năm 2012, trang 61-66
Tóm tắt: Đi liền với chuyển dịch cơ cấu kinh tế là sự thay đổi cơ cấu nghề của nông dân. Dân số tăng, đất đai bị thu hẹp làm tăng sức ép chuyển đổi nghề của nông dân. Bài viết sử dụng một số chỉ tiêu phân tích lao động, nghề nghiệp, thu nhập trên cách tiếp cận hệ thống, có sự tham gia, liên vùng để đánh giá thực trạng nghề, những yếu tố ảnh hưởng đối với chuyển đổi nghề của nông dân vùng Đồng bằng sông Hồng. Nông dân thuần nông giảm dần, một số sản xuất nông nghiệp hàng hoá và chuyển đổi nghề trong ngành nông nghiệp; một số ít chuyển sang nghề tiểu thủ công nghiệp; số lớn chuyển sang nghề công nghiệp, nghề dịch vụ, nghề nông kiêm ngành nghề phi nông nghiệp. Nông dân nữ khó chuyển đổi nghề hơn nam, nông dân có trình độ chuyển đổi nghề nhanh hơn, nông dân từ 35 tuổi trở lên gặp khó khăn trong chuyển đổi nghề... Trên cơ sở lý luận và từ phân tích thực trạng đề xuất giải pháp chủ yếu chuyển đổi nghề của nông dân, trong đó giải pháp quy hoạch giữ vai trò quyết định, giải pháp liên vùng giữ vai trò đột phá và phát huy lợi thế so sánh của vùng.
Từ khóa: Nông dân, nghề, chuyển đổi, nông nghiệp, phi nông nghiệp
Tra cứu bài báo