Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ tài chính nông thôn Việt Nam

KT&PT Số 176 (II), tháng 02 năm 2012, trang 39-44
Tóm tắt: Trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là tại các quốc gia đang phát triển, kinh tế nông thôn giữ vai trò hết sức quan trọng. Nhằm góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội khu vực nông thôn, các dịch vụ tài chính nông thôn đã được chú trọng phát triển. Nhu cầu về dịch vụ tài chính khu vực nông thôn ngày càng đa dạng, phong phú về số lượng và yêu cầu cao về chất lượng. Vì vậy, phát triển dịch vụ tài chính nông thôn là rất cần thiết góp phần phát triển kinh tế và nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho người dân khu vực nông thôn.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo