Tự do hóa tài khoản vốn ở Việt Nam: Cơ hội và thách thức

KT&PT Số 176 (II), tháng 02 năm 2012, trang 24-28
Tóm tắt: Tự do hóa tài khoản vốn là một xu thế tất yếu của các quốc gia trong quá trình hội nhập. Thực tế cho thấy, xóa bỏ rào cản giữa thị trường vốn trong nước và thị trường vốn quốc tế đem lại nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức cho các quốc gia. Một lộ trình tự do hóa tài khoản vốn được thực hiện thận trọng và hợp lý trong những điều kiện phù hợp sẽ giúp các quốc gia đón nhận cơ hội một cách tốt nhất. Ngược lại, các quốc gia sẽ rơi vào tình trạng rối loạn và khủng hoảng. Bài viết phân tích những cơ hội cũng như thách thức đối với Việt Nam khi tự do hóa tài khoản vốn. Trên cơ sở đó, một số khuyến nghị được đề xuất góp phần thực hiện thành công lộ trình tự do hóa tại Việt Nam.
Từ khóa: Cơ hội, thách thức, tự do hóa tài khoản vốn, Việt Nam, khủng hoảng
Tra cứu bài báo