Tự chủ tài chính ở các trường đại học công lập Việt Nam

KT&PT Số 176, tháng 02 năm 2012, trang 74-77
Tóm tắt: Hoạt động tài chính và tự chủ tài chính là hoạt động then chốt, đảm bảo điều kiện, chi phối các hoạt động khác của bất cứ một tổ chức, doanh nghiệp nào. Đối với các trường đại học công lập, thực hiện được tự chủ tài chính theo đúng bản chất sẽ giúp nâng cao chất lượng đào tạo, sử dụng hiệu quả và tiết kiệm nguồn NSNN chi cho giáo dục. Tuy nhiên, để thực hiện tự chủ tài chính tại các trường đại học công lập Việt Nam hiệu quả còn nhiều vấn đề đặt ra và cần có giải pháp thực hiện.
Từ khóa: Tự chủ tài chính, tài chính giáo dục, tài chính tại đại học công lập, Việt Nam
Tra cứu bài báo