Tiếp tục đổi mới hoạt động của ngân hàng nhà nước nhằm phát triển bền vững các ngân hàng thương mại Việt Nam

KT&PT Số 176, tháng 02 năm 2012, trang 35-40
Tóm tắt: Sự phát triển bền vững của các ngân hàng thương mại (NHTM) trước hết và phần lớn phụ thuộc vào chiến lược hoạt động kinh doanh, khả năng quản trị điều hành và các nhân tố chủ quan thuộc về bản thân các NHTM. Song, chừng đó thôi thì chưa đủ. Vai trò quản lý, điều tiết và giám sát của Ngân hàng Trung ương (NHTW) là không thể thiếu và có thể coi như là những điều kiện đảm bảo cho sự phát triển bền vững đó. Thực tế hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam trong thời gian qua cũng cho thấy hiện trạng phát triển chưa bền vững của các ngân hàng nhà nước (NHNN) Việt Nam cũng có nguyên nhân từ vai trò điều hành chính sách tiền tệ, quản lý và giám sát của NHNN đối với hoạt động của các NHTM. Do vậy, song song với quá trình tái cấu trúc nhằm phát triển bền vững các NHTM, hoạt động của NHNN cũng cần phải được đổi mới và hoàn thiện. Bài viết này mạnh dạn trình bày một số ý kiến về đổi mới và hoàn thiện hoạt động của NHNN góp phần thực hiện thành công quá trình tái cấu trúc và phát triển bền vững các NHTM Việt Nam trong giai đoạn từ nay đến năm 2018.
Từ khóa: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tái cơ cấu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; nâng cao năng lực và trách nhiệm trong quản lý và điều hành; Đổi mới cơ chế quản lý hoạt động của NHTM và thị trường tiền tệ
Tra cứu bài báo