Vận dụng phương pháp mô phỏng lịch sử trong đo lường rủi ro tỷ giá tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

KT&PT Số 176, tháng 02 năm 2012, trang 41-47
Tóm tắt: Đo lường rủi ro tỷ giá là một bước quan trọng trong công tác quản trị rủi ro kinh doanh ngoại hối của các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, các phương pháp đo lường rủi ro hiện tại thường sử dụng những giả thiết cưỡng ép về phân phối của các dòng tỷ giá khi mà trong thực tế, các giả thiết này thường không thỏa mãn. Trong bài báo này chúng tôi giới thiệu phương pháp mô phỏng lịch sử có thể giúp khắc phục được những hạn chế của các phương pháp trước đó và vận dụng phương pháp này trong đo lường rủi ro tỷ giá. Phương pháp này cũng có thể vận dụng trong đo lường rủi ro ở nhiều lĩnh vực đầu tư tài chính khác.
Từ khóa: Đo lường rủi ro tỷ giá, phương pháp mô phỏng lịch sử, ngân hàng thương mại
Tra cứu bài báo