Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá phát triển bền vững tại một số làng nghề truyền thống đồng bằng Bắc Bộ

KT&PT Số 176, tháng 02 năm 2012, trang 53-64
Tóm tắt: Bài viết nhằm đề xuất và thử nghiệm một hệ thống tiêu chí để đánh giá mức độ phát triển bền vững của các làng nghề truyền thống của Việt Nam. Hệ thống tiêu chí được đề xuất với các chỉ tiêu cụ thể để đánh giá cả 3 khía cạnh của phát triển bền vững, kinh tế, xã hội và môi trường. Trên cơ sở kết quả khảo sát các cơ sở sản xuất (hộ gia đình hoặc doanh nghiệp) tại 5 làng nghề truyền thống đồng bằng Bắc Bộ, bài viết đã áp dụng hệ thống tiêu chí đề xuất để đánh giá sự phát triển bền vững của các làng nghề truyền thống. Kết quả áp dụng cho thấy các làng nghề vẫn còn thiếu sự liên kết dọc và ngang về kinh tế, hạn chế trong các vấn đề xã hội và không chú ý đến môi trường. Kết quả này cũng khẳng định hệ thống tiêu chí này có thể vượt qua được những khó khăn về số liệu để có thể đánh giá, so sánh mức độ phát triển bền vững của các làng nghề.
Từ khóa: Phát triển bền vững, làng nghề truyền thống Bắc Bộ
Tra cứu bài báo