Ba làn sóng đầu tư ra nước ngoài từ các nước đang phát triển và một số gợi ý cho Việt Nam

KT&PT Số 177 (II), tháng 03 năm 2012, trang 3-6
Tóm tắt: Những năm gần đây, dòng đầu tư ra nước ngoài (OFDI) trên toàn cầu đang gia tăng mạnh mẽ, năm 2007 đã đạt mức 2.217 tỷ USD; trong đó nổi lên xu hướng gia tăng tầm quan trọng của dòng OFDI đến từ các nước đang phát triển. Đây là hiện tượng mới trong đầu tư quốc tế bởi trước đây chủ yếu dòng đầu tư quốc tế được thực hiện bởi các nước phát triển- những nền kinh tế được coi là “dư thừa” vốn. Bài viết này nhằm phân tích xu hướng vận động của dòng OFDI từ các nước đang phát triển bằng cách đi sâu nghiên cứu về ba làn sóng đầu tư ra nước ngoài từ các nước đang phát triển. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra một số gợi ý đối với dòng OFDI của Việt Nam.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo