Biện pháp tạo động lực cho người lao động ở các doanh nghiệp chế biến nông sản của tỉnh Nghệ An

KT&PT Số 177 (II), tháng 03 năm 2012, trang 46-49
Tóm tắt: Các nghiên cứu gần đây đã đưa ra nhận xét: một tổ chức chỉ có thể đạt được năng suất cao khi có những nhân viên làm việc tích cực và sáng tạo. Điều đó phụ thuộc vào cách thức và phương pháp mà những nhà quản lý sử dụng để tạo động lực lao động cho nhân viên của mình. Phân tích đặc điểm của lao động chỉ ra rằng tiềm năng lao động của người lao động là rất lớn và nó cũng khác nhau ở mỗi con người. Điều này dẫn đến, nếu có các biện pháp tạo động lực cho người lao động một cách đúng đắn và hợp lý, doanh nghiệp sẽ khai thác được tối đa tiềm năng lao động của nhân viên, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và mang lại lợi ích tinh thần và vật chất cao hơn cho người lao động. Trong khuôn khổ bài viết này, các tác giả chỉ đề xuất một số biện pháp tạo động lực cho người lao động từ thực tiễn hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành chế biến nông sản của tỉnh Nghệ An.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo