Hoàn thiện quản lý nhà nước về đất nông nghiệp ở Việt Nam từ kinh nghiệm một số nước trên thế giới và một số địa phương ở nước ta

KT&PT Số 177 (II), tháng 03 năm 2012, trang 7-11
Tóm tắt: Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) tất yếu dẫn đến việc chuyển đổi mục đất sử dụng đất nông nghiệp (ĐNNo) sang đất phi nông nghiệp nhằm phát triển công nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình công cộng. Chính vì thế, việc quản lý nhà nước (QLNN) đối với ĐNNo đặt ra có ý nghĩa cấp bách. Bài viết này giới thiệu các kinh nghiệm của một số nước và một số địa phương ở nước ta về QLNN đối với ĐNNo, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường QLNN đối với ĐNNo ở tỉnh Hưng Yên, một địa phương đang có tốc độ CNH nhanh hiện nay.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo