Kiểm soát tăng trưởng tín dụng với tái cơ cấu hệ thống ngân hàng ở Việt Nam hiện nay

KT&PT Số 177 (II), tháng 03 năm 2012, trang 16-20
Tóm tắt: Tăng trưởng tín dụng là một khái niệm mang tính định lượng phản ánh sự tăng lên của các khoản tín dụng cho nền kinh tế, được biểu hiện thông qua quy mô tăng trưởng và tốc độ tăng trưởng. Đứng trước nhu cầu hội nhập ngày càng sâu rộng cùng với những biến động khó lường của kinh tế thế giới, một yêu cầu cấp bách được đặt ra hiện nay là cần đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng bền vững, trong đó tái cơ cấu hệ thống ngân hàng Việt Nam là một nội dung quan trọng. Trước hết, trong năm 2012 và những năm tiếp theo, một trong những nhiệm vụ trọng tâm đặt ra cho Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) là đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát tăng trưởng tín dụng, qua đó góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế đất nước.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo