Phát triển công nghiệp nông thôn Hà Nội trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

KT&PT Số 177 (II), tháng 03 năm 2012, trang 50-55
Tóm tắt: Công nghiệp nông thôn (CNNT) là một bộ phận của hệ thống công nghiệp, được phân bổ ở nông thôn và có quan hệ mật thiết với sự phát triển kinh tế- xã hội ở nông thôn. Thành phố Hà Nội (mở rộng) có nhu cầu và tiềm năng lớn về phát triển công nghiệp nông thôn. Trong những năm qua, tuy có những cố gắng và tiến bộ nhất định trong phát triển công nghiệp nông thôn, nhưng sự phát triển của nó còn nhỏ bé, lạc hậu, thiếu bền vững, khả năng cạnh tranh kém. Để phát triển CNNT góp phần đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá Thủ đô cần có sự đổi mới về quan điểm và áp dụng tích cực, đồng bộ các giải pháp.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo