Thiết lập và áp dụng bảng đánh giá thành quả tại Công ty thuốc lá nguyên liệu Khatocot

KT&PT Số 177 (II), tháng 03 năm 2012, trang 91-98
Tóm tắt: Trong nhiều năm, Công ty thuốc lá nguyên liệu Khatoco lúng túng trong việc tìm kiếm mô hình quản trị thích hợp cho loại hình doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và do đó, triển khai chiến lược không thành công. Nghiên cứu của nhóm tác giả đã chỉ ra rằng áp dụng mô hình quản trị bằng phương pháp bảng điểm cân bằng (Balanced ScoreCard) của Kaplan và Norton (1996) là phù hợp. Việc thiết lập và áp dụng bảng đánh giá thành quả tại Công ty thuốc lá nguyên liệu Khatoco đã định hướng hành vi người lao động về tầm nhìn, chiến lược mang lại những kết quả khởi đầu tốt đẹp.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo