Xây dựng hệ thống báo cáo kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam

KT&PT Số 177 (II), tháng 03 năm 2012, trang 30-36
Tóm tắt: Kế toán trách nhiệm (KTTN) là một trong những nội dung cơ bản của Kế toán quản trị (KTQT), nó là một công cụ quản lý kinh tế tài chính có vai trò quan trọng trong việc quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động tài chính doanh nghiệp. Kết quả cuối cùng của hệ thống KTTN là hệ thống báo cáo kế toán trách nhiệm. Đây là hệ thống các báo cáo cung cấp thông tin hữu ích để nhà quản trị các cấp trong doanh nghiệp không những đánh giá hiệu quả kinh doanh từng bộ phận mà còn kiểm soát, đánh giá khả năng quản lý của các bộ phận khác nhau. Qua khảo sát sơ bộ, hiện nay, các công ty sản xuất Việt Nam chưa thực sự quan tâm đến hệ thống kế toán trách nhiệm nói chung hệ thống báo cáo kế toán trách nhiệm nói riêng. Chính vì vậy, việc xây dựng KTTN và hệ thống báo cáo trách nhiệm cho các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam hiện nay là cần thiết. Bài viết bàn về bản chất của KTTN, mối quan hệ của KTTN với tổ chức quản lý doanh nghiệp, từ đó xây dựng hệ thống báo cáo KTTN trong các doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo