Xây dựng quỹ hỗ trợ cộng đồng vùng đệm nhằm phát triển bền vững khu du lịch Tam Cốc- Bích Động, tỉnh Ninh Bình

KT&PT Số 177 (II), tháng 03 năm 2012, trang 56-61
Tóm tắt: Tam Cốc - Bích Động được đánh giá là một trong những khu du lịch đẹp của Việt Nam với hệ sinh thái đa dạng bao gồm núi đá vôi, thực vật và động vật sống dưới nước, các di tích lịch sử với nhiều truyền thuyết... Tuy vậy, đời sống và thu nhập của người dân trong vùng đệm còn phụ thuộc nhiều vào nguồn tài nguyên du lịch. Sự hạn chế về nhận thức, trình độ kỹ thuật lao động, vốn...và những bất cập về chính sách là những nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng khai thác không hợp lý các nguồn tài nguyên du lịch, gây sức ép đối với bảo vệ tài nguyên, môi trường và phát triển du lịch bền vững. Quỹ hỗ trợ cộng đồng nhằm phát triển du lịch bền vững là một dạng đặc biệt và cụ thể của quỹ bảo vệ môi trường cấp địa phương - một thể chế hoặc cơ chế được thiết kế để tiếp nhận vốn từ các nguồn khác nhau, và thực hiện việc phân phối các nguồn vốn này nhằm hỗ trợ các hoạt động bảo vệ tài nguyên, cải thiện môi trường khu du lịch. Bài viết này là kết quả nghiên cứu về khả năng xây dựng quỹ hỗ trợ cộng đồng nhằm gắn kết phát triển du lịch với bảo vệ tài nguyên, môi trường và nâng cao đời sống cộng đồng dân cư của khu du lịch.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo