Phát triển các chương trình liên kết đào tạo ở các trường đại học khối kinh tế- quản trị kinh doanh

KT&PT Số 177, tháng 03 năm 2012, trang 70-77
Tóm tắt: Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của các trường đại học ở nước ta hiện nay là đổi mới mạnh mẽ, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế. Phát triển các chương trình liên kết đào tạo với các trường đại học có uy tín ở nước ngoài là một giải pháp hiệu quả để thực hiện nhiệm vụ đó. Trong những năm gần đây, một số trường đại học đã triển khai các chương trình liên kết đào tạo chất lượng cao với các trường đại học nước ngoài; nhiều chương trình liên kết đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy hội nhập quốc tế của các trường đại học. Bài viết này bước đầu nêu lên mô hình, đặc điểm của một số chương trình liên kết quốc tế bậc đại học có uy tín ở một số trường đại học công lập khối kinh tế - quản trị kinh doanh ở nước ta; phân tích sâu chương trình cử nhân quốc tế ở Trường Đại học Kinh tế Quốc dân như một trường hợp điển hình; đề xuất một số giải pháp thúc đẩy sự phát triển các chương trình liên kết đào tạo quốc tế của các trường đại học ở nước ta.
Từ khóa: Liên kết đào tạo, chương trình cử nhân quốc tế, đào tạo quốc tế
Tra cứu bài báo