Thu chi tài chính của các trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam: Thực trạng và vấn đề

KT&PT Số 177, tháng 03 năm 2012, trang 62-69
Tóm tắt: Kể từ khi Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2002/N Đ-CP ngày 16/01/2002 về “chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu” và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 “quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính với đơn vị sự nghiệp công lập”, hoạt động thu- chi tài chính của các trường đại học công lập nước ta có nhiều tiến bộ, song cũng còn nhiều khó khăn, hạn chế. Bài viết này khảo sát thu chi tài chính ở một số trường đại học trọng điểm quốc gia, những cơ sở hàng đầu của hệ thống trường đại học công lập Việt Nam, góp phần làm rõ những thành tựu, hạn chế và những vấn đề đặt ra cần được giải quyết để các trường đại học công lập Việt Nam thực hiện thắng lợi chủ trương tự chủ của Đảng và Nhà nước.
Từ khóa: Các trường đại học công lập, trọng điểm quốc gia, thu chi tài chính, tự chủ tài
Tra cứu bài báo