Bình ổn giá- Góc nhìn lý luận và thực tiễn chính sách ở thành phố Hồ Chí Minh

KT&PT Số 177, tháng 03 năm 2012, trang 52-56
Tóm tắt: Chính sách bình ổn giá đã và đang được thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thực hiện ngày càng sâu rộng 10 năm qua và các tỉnh thành khác cũng áp dụng mô hình này. Hiệu quả của chương trình cần được xem xét dưới góc độ khoa học ở các khía cạnh mục tiêu, phương thức,lợi ích của các chủ thể và khuyến nghị chính sách cho những năm tiếp theo.
Từ khóa: Bình ổn giá, giá thị trường, chính sách, TP. Hồ Chí Minh
Tra cứu bài báo