Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành ở Hải Phòng

KT&PT Số 177, tháng 03 năm 2012, trang 45-51
Tóm tắt: Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có ảnh hưởng quan trọng đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành. Tuy nhiên, để sự tác động đó góp phần đạt được cơ cấu kinh tế như mong muốn, nhất là trong giai đoạn tái cấu trúc nền kinh tế hiện nay, cần phải sử dụng đồng bộ nhiều giải pháp không chỉ thu hút nguồn vốn này, mà còn phải phát huy được hiệu quả sử dụng vốn đó nhằm đạt mục tiêu đề ra.
Từ khóa: Đầu tư trực tiếp nước ngoài, chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Tra cứu bài báo