Xu hướng phát triển hệ thống an sinh xã hội ở các nước và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

KT&PT Số 177, tháng 03 năm 2012, trang 57-61
Tóm tắt: An sinh xã hội là hệ thống chính sách nhằm tạo ra sự đảm bảo xã hội đối với người dân, là yêu cầu tất yếu của quá trình phát triển xã hội đặc biệt gắn với nền kinh tế thị trường. Ở nước ta, an sinh xã hội đã được thiết lập về căn bản với hệ thống các chế độ bảo hiểm xã hội, hệ thống cứu trợ xã hội và ưu đãi xã hội. Là một nước đang phát triển, việc nghiên cứu và thiết lập một hệ thống an sinh xã hội phù hợp điều kiện kinh tế của đất nước và mang lại cơ hội cho tất cả người dân đang là một vấn đề ‘nóng” được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm. Bài viết này xin được đề cập tới xu hướng phát triển an sinh xã hội ở các nước và bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam.
Từ khóa: An sinh xã hội, cứu trợ xã hội, bảo hiểm xã hội, mô hình Bismarck
Tra cứu bài báo