Đầu tư công: Thực trạng và tái cơ cấu

KT&PT Số 177, tháng 03 năm 2012, trang 11-21
Tóm tắt: Tái cơ cấu đầu tư công được coi là trọng điểm của quá trình tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam. Tình hình lạm phát cao và bất ổn kinh tế vĩ mô năm 2011 có nguyên nhân từ sự mất cân đối và thiếu hiệu quả trong đầu tư. Bài viết này tập trung phân tích thực trạng đầu tư công của Việt Nam hiện nay, các vấn đề liên quan đến tái đầu tư công và các khuyến nghị của tác giả đối với tái đầu tư công của Việt Nam gắn với tái cấu trúc nền kinh tế hướng tới phát triển bền vững.
Từ khóa: Tái đầu tư công, tiêu dùng, tiết kiệm, đầu tư, ngân sách
Tra cứu bài báo